M6: Hädaolukorraks valmisolek


M 6.1 Käideldavusnõuete inventuur
M 6.16z Kindlustus
M 6.17 Avariiolukorrast teavitamise plaan ja tuleohutuse alased õppused
M 6.18z Varuliinid
M 6.20 Varukoopia andmekandjate õige ladustus
M 6.21 Kasutatava tarkvara varukoopia
M 6.23 Käitumisreeglid arvutiviiruste esinemisel
M 6.24 Rikkejärgse buutimismeedia olemasolu
M 6.26 Kodukeskjaama (PBX) konfiguratsiooniandmete regulaarne varundus
M 6.27 BIOS-süsteemi turvaline värskendamine
M 6.29z Hädaabikõnede avariiliin
M 6.31 Protseduurid süsteemi tervikluse kao puhuks
M 6.32 Regulaarne andmevarundus
M 6.33 Andmevarunduskontseptsiooni loomine
M 6.34 Andmevarunduse mõjutegurite määratlemine
M 6.35 Andmevarunduseks vajalike protseduuride määratlemine
M 6.36 Minimaalse andmevarunduse kontseptsiooni määratlemine
M 6.37 Andmevarunduse dokumenteerimine
M 6.38 Edastatud andmete varukoopiad
M 6.39 Faksitoodete tarnijate loend asendushangeteks
M 6.41 Andmete taastamise harjutamine
M 6.43z Liiasusega Windowsi serverid
M 6.47 Kaugtöö andmevarundus
M 6.48 Protseduurid andmebaasi tervikluse kao puhuks
M 6.49 Andmebaasi varundamine
M 6.50z Andmehulkade arhiveerimine
M 6.51 Andmebaasi taastamine
M 6.52 Võrgu aktiivkomponentide konfiguratsiooniandmete regulaarne varundamine
M 6.53z Võrgukomponentide liiasus
M 6.54 Protseduurid võrgu tervikluse kao puhuks
M 6.56 Andmevarundus krüptoprotseduuride kasutamisel
M 6.57 Avariiplaani koostamine haldussüsteemi avarii puhuks
M 6.58 Turvaintsidentide käsitluse haldussüsteemi rajamine
M 6.59 Turvaintsidentide käsitlemise eest vastutavate isikute määramine
M 6.60 Turvaintsidentide käsitlusprotseduurid ja teavitamiskanalid
M 6.61 Turvaintsidentide käsitluse eskalatsioonistrateegia
M 6.62z Prioriteetide kindlaksmääramine turvaintsidentide käsitlemiseks
M 6.64 Turvaintsidentide likvideerimine
M 6.65 Asjassepuutuvate isikute teavitamine turvaintsidentidest
M 6.66 Turvaintsidentide järelhindamine
M 6.67z Turvaintsidentide avastamismeetmete rakendamine
M 6.68 Turvaintsidentide käsitluse süsteemi tõhususe testimine
M 6.69 Faksiserverite avariiplaan ja rikkekindluse tagamine
M 6.71 Mobiilse IT-süsteemi andmevarundus
M 6.72 Ettevaatusabinõud mobiiltelefoni tõrgete puhuks
M 6.73 Hädaolukorraplaani koostamine Lotus Notes süsteemi tõrgete puhuks
M 6.74z Avariiarhiiv
M 6.75z Varu-sidekanalid
M 6.76 Avariiplaani koostamine Windowsi süsteemi tõrke puhuks
M 6.78 Andmete varundamine Windowsi klientsüsteemides
M 6.79 Andmete varundamine Internet-PCde kasutamisel
M 6.81 Novell eDirectory andmete varundamine
M 6.83 Väljasttellimise avariiplaan
M 6.84 Süsteemi- ja arhiiviandmete regulaarne varundamine
M 6.88 Veebiserveri hädaolukorraks valmisoleku plaani koostamine
M 6.90 Andmete varundamine ja arhiveerimine rühmatarkvara ja e-posti puhul
M 6.91 Marsruuterite ja kommutaatorite andmete varundus ja taaste
M 6.92 Marsruuterite ja kommutaatorite hädaolukorraks valmisoleku plaan
M 6.93 z/OS süsteemide hädaolukorraks valmisoleku plaan
M 6.94 Turvalüüside hädaolukorraks valmisoleku plaan
M 6.95 Nutitelefonide ning tahvel- ja pihuarvutite andmevarundus ja muud tõrgete vältimise meetodid
M 6.96 Serveri avariiplaan
M 6.97 SAP süsteemi valmisolek hädaolukorraks
M 6.98 Salvestisüsteemide hädaolukordadeks ettevalmistamine ja reageerimine hädaolukorras
M 6.99 Windows Serverite tähtsate süsteemikomponentide regulaarne varundus
M 6.100 IP-kõne (VOIP) hädaolukorraks valmisoleku plaani koostamine
M 6.101 IP-kõne (VOIP) andmevarundus
M 6.102 Käitumisreeglid traadita kohtvõrkude turvaintsidentide puhul
M 6.103z Primaarkaabelduse liiasus
M 6.104z Hoone kaabelduse liiasus
M 6.105 Printerite, koopiamasinate ja multifunktsionaalsete seadmete hädaolukorraks valmisoleku plaan
M 6.106z Kataloogiteenuse hädaolukorraks valmisoleku plaani koostamine
M 6.107 Kataloogiteenuste andmevarundus
M 6.108 Domeenikontrollerite andmevarundus
M 6.109 Virtuaalse privaatvõrgu (VPN) hädaolukorraks valmisoleku plaan
M 6.110 Kehtivusala ja hädaolukorrahalduse strateegia määratlemine
M 6.111 Hädaolukorrahalduse ja juhtkonnapoolse koguvastutuse võtmise poliitika
M 6.112 Sobiva hädaolukorrahalduse organisatsioonilise struktuuri rajamine
M 6.113 Hädaolukorrahalduse jaoks sobivate ressursside eraldamine
M 6.114 Hädaolukorraks valmisoleku kontseptsiooni koostamine
M 6.115 Kaastöötajate integreerimine hädaolukorra haldusprotsessi
M 6.116 Hädaolukorra halduse integreerimine üleorganisatsioonilistesse protseduuridesse ja protsessidesse
M 6.117 Testid ja valmisoleku harjutused
M 6.118 Hädaolukorra meetmete kontroll ja käigushoidmine
M 6.119 Hädaolukorra haldusprotsessi dokumentatsioon
M 6.120 Hädaolukorraks valmisoleku süsteemi kontroll ja juhtimine
M 6.121 Suuniste väljatöötamine turvaintsidentide käsitlemiseks
M 6.122 Turvaintsidendi defineerimine
M 6.123z Ekspertmeeskonna moodustamine turvaintsidentide käsitlemiseks
M 6.124z Turvaintsidentide käitlemise liideste kindlaksmääramine tõrgete ja vigade kõrvaldamiseks
M 6.125 Tsentraalse kontaktkoha sisseseadmine turvaintsidentide registreerimiseks
M 6.126w Sissejuhatus arvutipõhisesse kohtulikku juurdlusesse
M 6.127z Tõendite varundsusmeetmete kindlaksmääramine seoses turvaintsidendiga
M 6.128z Koolitus tõendusmaterjalide varundamise alal
M 6.129 Teenustoe töötajate koolitamine turvaintsidentide käsitlemise alal
M 6.130 Turvaintsidentide äratundmine ja mõistmine
M 6.131 Turvaintsidentide kvalifitseerimine ja hindamine
M 6.132 Turvaintsidentide mõju tõkestamine
M 6.133 Töökeskkonna taastamine pärast turvaintsidente
M 6.134 Turvaintsidentide dokumenteerimine
M 6.135 Samba serveri tähtsate süsteemikomponentide regulaarne varundamine
M 6.136 Hädaolukorraks valmisoleku plaani koostamine Samba serveri avarii puhuks
M 6.138 Hädaolukorraks valmisoleku plaani koostamine virtualiseerimiskomponentide tõrke puhuks
M 6.139 DNS-serveri avariiplaani koostamine
M 6.140 Hädaolukorra plaani koostamine rühmatarkvarasüsteemide avarii puhuks
M 6.141 Interneti kasutamise asendusprotseduurid
M 6.142z Redundantsete (ressurssi osaliselt või täielikult dubleerivate) terminaliserverite kasutamine
M 6.143 Terminaliserveri kliendi kasutuselevõtt katkestuse järgselt
M 6.144z Terminaliserveri kliendi konfiguratsioon duaalseks kasutamiseks tava klient PC-na
M 6.145 Kodukeskjaama (PBX) hädaolukorraks valmisolek
M 6.146 Andmete varundamine ja taastamine Mac OS X klientsüsteemides
M 6.147 Süsteemiparameetrite taastamine Mac OS X-s
M 6.148 Mac OS X süsteemi kasutusest kõrvaldamine
M 6.149 Andmevarundus Exchange’is
M 6.150 OpenLDAP andmevarundus
M 6.151 Logimise häirepoliitika
M 6.154 Veebiteenuste hädaolukordade haldamine
M 6.155 Pilvteenuse hädaolukorra kontseptsiooni koostamine
M 6.156 Organisatsioonisiseste andmevarunduste tegemine
M 6.157z Rakenduste liiasuse kontseptsiooni koostamine
M 6.158 Ettevalmistumine rakenduste hädaolukorraks
M 6.159 Nutitelefonide ning tahvel- ja pihuarvutite kaotuste ja varguste ennetamine
M 6.160 Hädaolukorra ennetamise kava SOA-keskkondade jaoks
M 6.161 Liiasusega riistvarakomponendid teenustele suunatud arhitektuurides
M 6.162z Reageerimine krüpteerimismeetodi praktilise nõrgenemise korral
M 6.163 Integreeritud süsteemide taastamine
M 6.164 Valmisolek hädaolukorraks tarkvaraarenduses
M 6.165 Hädaolukorra plaani koostamine kohaliku võrgu tõrke puhuks
M 6.166 Valmisolek hädaolukorraks identiteedi- ja volituste halduse süsteemi puhul